Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w Lipskim Centrum Kultury w czasie epidemii COVID- 19

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem wydarzeń kulturalnych jest Lipskie Centrum Kultury, ul. Rynek 2, 27- 300 Lipsko.
 2. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie:
  – Wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Rozwoju i    Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie    epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.
 3. Celem niniejszego Regulaminu jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażeń wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID- 19, wśród uczestników wydarzeń kulturalnych oraz pracowników Lipskiego Centrum Kultury.
 4. Niniejszy Regulamin zawiera szczególne zasady uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych (spotkaniach, przeglądach, festiwalach, konkursach, wernisażach, prelekcjach itp.) organizowanych przez Lipskie Centrum Kultury.
 • 2

Zasady uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych

 1. Po wejściu do budynku  należy obowiązkowo  skorzystać z płynu dezynfekującego do rąk zapewnionego przez LCK.
 2. Na ternie LCK należy przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa. Można to zrobić za pomocą przyłbicy, maseczki jednorazowej, maseczki materiałowej itp. Uczestnicy wydarzeń mają obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki itp.)
 3. Na terenie LCK należy zachować dystans od innych uczestników wydarzeń kulturalnych wynoszący nie mniej niż 1,5 m.
 4. Do udziału w wydarzeniu uprawniona jest wyłącznie osoba, która według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie miała kontaktu z osobą zakażoną, ani nikt z członków najbliższej rodziny nie przebywa na kwarantannie.
 5. Udział w wydarzeniu kulturalnym możliwy jest po wypełnieniu Oświadczenia uczestnika wydarzenia kulturalnego ( załącznik Nr1 do niniejszego Regulaminu ). Dane osobowe przechowywane będą przez Lipskie Centrum Kultury przez okres 2 tygodni od daty zakończenia wydarzenia.
 6. Należy przybyć co najmniej 30 minut przed godziną rozpoczęcia wydarzenia celem wypełnienia ewentualnych formalności.
 7. Bezpośrednio przed wejściem na imprezę uczestnik przekazuje wypełnione oświadczenie  wyznaczonemu pracownikowi LCK. W przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie wypełnia rodzic lub opiekun prawny.
 8. Każdy uczestnik wydarzenia kulturalnego zobowiązany jest na żądanie poddać się pomiarowi temperatury.
 9. Pracownicy LCK mają prawo odmówić wstępu osobie, która nie przestrzega wyżej wymienionych zasad.
 10. Do odwołania obowiązuje zakaz korzystania z szatni. Ubrania wierzchnie uczestnicy imprezy zabierają ze sobą.
 11. W trakcie zwiedzania Galerii Regionalnej oraz wystaw należy zachować wymaganą odległość 1,5 m od innych osób  ( z wyjątkiem rodziców z dziećmi, osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, członków rodzin osób wspólnie zamieszkujących).
 12. Maksymalna liczba zwiedzających mogących jednocześnie przebywać w salach wystawienniczych wynosi w/g obecnych  wytycznych – 1 osoba na 3m2 .
 13. Sala wystawowa będzie wietrzona i dezynfekowana.
 14. W celu zachowania bezpieczeństwa pracownicy będą wyposażeni w maseczki/przyłbice i będą zachowywać 1,5  metrowy odstęp od zwiedzających.
 15. Zabrania się dotykania eksponatów, gablot oraz elementów odgradzających.
 16. W czasie imprezy odbywającej się w sali widowiskowej dozwolone jest wykorzystanie 50% miejsc siedzących.
 17. Rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca pomiędzy uczestnikami. Obowiązek zachowania 1 wolnego miejsca między osobami  nie dotyczy:
  − osoby, która uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13 roku życia
  − osoby która uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności
  − osoby z osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie
  − osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 18. Nie wolno zajmować miejsc wyłączonych z dostępu dla uczestników imprezy. Zabronione jest przestawianie krzeseł w inne miejsca.
 19. Publiczność będzie usytuowana w odległości 1,5 m od sceny/ artystów, w przypadku występów wokalnych- w miarę możliwości odległość 6 m.
 20. Personel LCK zastrzega sobie prawo do przesadzenia uczestników wydarzenia kulturalnego w inne miejsce jeśli nie jest zachowana odpowiednia separacja oraz w każdej innej sytuacji wynikającej z zasad bezpieczeństwa.
 21. Przy wejściu do sali widowiskowej  i w toaletach znajduje się płyn dezynfekujący. Toalety znajdują się po prawej stronie wejścia na  Salę. Są regularnie czyszczone i dezynfekowane.
 22. Opuszczając salę po wydarzeniu kulturalnym, którego byliśmy uczestnikami lub innej imprezie należy korzystać z jak największej  ilości wyjść.
 23. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wpuszczenia na imprezę osób, u których widoczny będzie zły stan zdrowia (uporczywy kaszel, katar). Osoby, które w czasie imprezy nie będą przestrzegały zasad sanitarnych zostaną poproszone o opuszczenie sali. Pracownicy Lipskiego Centrum Kultury / obsługa danej imprezy/ również jest zobowiązana do przestrzegania wymogów sanitarnych.
 24. Zarówno w czasie przed jak i po wydarzeniu artystycznym oraz w trakcie jego trwania widzowie nie mogą przebywać w pomieszczeniach wyłączonych z dostępu dla widowni ( np. pomieszczenia służbowe pracowników, garderoby, kabiny realizatorskie itp. )
 25. Odwiedzanie i spotykanie się z artystami i innymi pracownikami i współpracownikami LCK w miejscach wyłączonych dla publiczności jest zabronione.
 26. Artyści zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia na temat stanu zdrowia w momencie przystąpienia do pracy.
 • 3

Dodatkowe procedury dla imprez plenerowych

 1. Każdy wchodzący na teren wydarzenia plenerowego zobowiązany jest do dezynfekcji rąk. Płyny do dezynfekcji ustawione zostaną przy wyznaczonych wejściach na teren wydarzenia. 
 2. Uczestnicy imprezy mają obowiązek zachowania 1,5-metrowej odległości pomiędzy osobami.
 3. Uczestnicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba, że zostanie zachowana odległość nie mniejsza niż 1,5 m od innych osób.
 4. Organizator   zapewnia zwiększony dostęp do toalet umywalek z dostępem do wody, mydła i środków dezynfekujących,
 5. Organizator zapewnia możliwie najczęstsze czyszczenie uchwytów klamek, dezynfekowanie toalet i umywalek.
 6. Organizator zapewnia oddzielenie i oznakowanie terenu dla widowni (aby uniemożliwić mieszanie się publiczności z osobami postronnymi, np. spacerowiczami ).
 7. Każdy uczestnik wydarzenia jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia terenu po zakończeniu imprezy. Opuszczanie terenu przez uczestników następuje z zachowaniem wymaganego przepisami prawa odstępu.
 • 4

Wytyczne dla pracowników

 1. Każdy pracownik jest zobowiązany po wejściu do budynku do zdezynfekowania rąk oraz do częstego mycia i dezynfekcji rąk w czasie pracy. 
 2. Zachować bezpieczną odległość od uczestników wydarzeń kulturalnych, zwiedzających wystawy, Galerię Regionalną  i współpracowników:  1,5 m. 
 3. W celu zachowania bezpieczeństwa pracownicy będą wyposażeni w maseczki lub przyłbice i rękawiczki jednorazowe.
 4. Konieczne jest regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni  i wyposażenia wykorzystywanego w czasie wydarzenia kulturalnego. W szczególności ważne jest:
  – regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek, poręczy, blatów, oparć krzeseł, wyłączników itp.
  – w szczególności należy przeprowadzić takie działania po zakończeniu wydarzenia lub po opuszczeniu danego pomieszczenia przez zwiedzającą grupę.
 • 5

Postępowanie w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-Co-2 uczestnika/ pracownika lub obsługi  wydarzenia kulturalnego 

W przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-Co-V-2 uczestnika wydarzenia, obsługi  lub  pracownika  LCK,   Organizator  ma  obowiązek udostępnić listę uczestników i  pracowników inspektorom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz stosować  się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz  gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 • 6

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w Lipskim Centrum Kultury jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu z którym każdy uczestnik jest zobowiązany  do zapoznania się i  przestrzegania.
 2. 2. Organizator powołał koordynatora do spraw zdrowotnych dbającego o zachowanie wszelkich ustalonych procedur oraz kontaktu z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.
 3. Lipskiemu Centrum Kultury przysługuje prawo wiążącej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz prawo do jego zmiany lub uzupełnienia w dowolnym czasie. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej  lcklipsko.pl oraz umieszczony w holu głównym.
 4. Na terenie instytucji umieszczono tablice informacyjne przypominające o obowiązku noszenia maseczki, zachowaniu dystansu min. 2 m, a także instrukcje dezynfekcji rąk, prawidłowego zakładania i zdejmowania maseczek oraz rękawiczek a także mycia rąk.

Załącznik Nr 1  Wersja do druku PDF

Oświadczenie uczestnika wydarzenia kulturalnego

Tytuł /nazwa imprezy/ ………………………………….

Data imprezy ……………………………………………….

Imię i nazwisko uczestnika ……………………………

Adres zamieszkania uczestnika ………………………

Telefon kontaktowy ………………………………………

Oświadczam, iż według mojej najlepszej wiedzy, ani ja, ani żadna z osób wspólnie zamieszkujących , nie jest zakażona wirusem SARS-Co2,nie miała kontaktu z osobą zakażoną, nie  przebywa na kwarantannie i nie znajduje się pod nadzorem epidemiologicznym.

Zapoznałem(am) się z Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w Lipskim Centrum Kultury w czasie epidemii COVID- 19 i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz zobowiązuję się do przestrzegania zapisów w nim zawartych.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych jest Lipskie Centrum Kultury reprezentowane przez Dyrektora, którego siedziba mieści się w Lipsku  przy Rynek 2 (tel. kont.: 48 37-80-131, mail: lck@lcklipsko.pl)
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@lcklipsko.pl  lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu monitoringu potencjalnych zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 – COVID-19 i podejmowania działań prewencyjnych oraz wspierających jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z art. 9 ust. 2 lit. i RODO w związku z art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
  (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) w związku z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu ( 14 dni ).
 5. Informuję, że nie podlega Pan/Pani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 6. Pana/Pani dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługują Panu/Pani następujące prawa:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.
 2. Pana/Pani dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, tj. Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu.

 

Czytelny podpis uczestnika imprezy,
rodzica/opiekuna prawnego