Dostępność cyfrowa

Lipskie Centrum Kultury w Lipsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.lcklipsko.pl

Lipskie Centrum Kultury

Adres korespondencyjny: 27-300 Lipsko, Rynek 2

E-mail: lck@lcklipsko.pl

Telefon: +48 48 37 80 131

Zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://www.lcklipsko.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Data publikacji strony internetowej: 02.09.2013 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 05.06.2020 r.

Statut pod względem zgodności z Ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. W Lipskim Centrum Kultury dla strony http://www.lcklipsko.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test –European InternetInclusion Initiative, z którego wynika, że: na stronie brak tekstów alternatywnych. W związku z bardzo dużą ilością zamieszczonych fotografii będziemy w miarę naszych możliwości uzupełniać brakujące teksty.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Podkreślenie linków, podświetlanie linków, pomniejszenie tekstu, powiększenie tekstu, zmiana kontrastu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W Lipskim Centrum Kultury w Lipsku do realizacji spraw w zakresie dostępności wyznaczony został koordynator do spraw dostępności Sławomir Ciupiński, e-mail: dostepna@lcklipsko.pl, telefon: 48 37 80 131. Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Adres: Rynek 2, 27-300 Lipsko

Wejście do budynku z poziomu gruntu od strony północnej. Po lewej stronie schodów znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku. W pobliżu obiektu znajduje się miejsce parkowania dla osób niepełnosprawnych. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna będąca jednostką organizacyjną Lipskiego Centrum Kultury oraz sala widowiskowa znajdują się na parterze. Budynek wyposażony jest w schody. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń LCK. W przypadku braku możliwości poruszania się wszelkie sprawy można załatwić na parterze po przywołaniu danego pracownika telefonicznie lub przez pracownika LCK. Lipskie Centrum Kultury nie zapewnia możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.