„Z działalności Biblioteki”

Rok 2017
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna oprócz podstawowej statutowej działalności jaką jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów, prowadzi wielokierunkową działalność, która służy upowszechnianiu wiedzy, rozwijaniu potrzeb czytelniczych lokalnego społeczeństwa. Zadania te realizuje poprzez spotkania z pisarzami, wystawy, wieczory poezji, konkursy czytelnicze, plastyczne i literackie.
Biblioteka Publiczna w Lipsku wraz z Filą Biblioteczną w Długowoli zarejestrowały w 2017r. 1 441 czytelników, którzy wypożyczyli 30 491 książek. Najliczniejszą grupę wśród zarejestrowanych czytelników tj. 615 osób stanowią dzieci i młodzież ucząca się na wszystkich poziomach kształcenia.
Stan księgozbioru na koniec 2017 roku wynosił 43 364 woluminów, w tym zakupiono 1 147 woluminów. Na księgozbiór składają się: literatura piękna dla dorosłych, dzieci i młodzieży, literatura niebeletrystyczna (popularna, naukowa i fachowa z różnych dziedzin). Literaturę oraz prasę regionalną biblioteka udostępnia na miejscu.
W 2017 roku na zakup nowości wydawniczych wydano 26 338,84 złotych.